Polacy w Bristolu i South West

Medical dictionary acheter cialis sans ordonnance watches current acheter viagra restrictions.

Rodzice i dzieci

Informacje na temat szkół oraz przedszkoli w Bristolu

 

Ulotka informacyjna Bristol City Council - Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Niniejsza publikacja pomoże zrozumieć angielski system edukacji oraz sposób działania szkół w Bristolu.
W Anglii obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat i trwa do czasu ukończenia przez nie 16 roku życia. Jest to wymóg ustanowiony przez prawo obowiązujące w Anglii. Nauka przedszkolna dostępna jest dla dzieci, które ukończyły 3 lata, a czasami nawet wcześniej.

Na obszarze zarządzanym przez Lokalne Władze Oświatowe (LEA) miasta Bristol działa 165 szkół; 12 przedszkoli publicznych, 3 centra dla małych dzieci oraz 8 żłobków (wszystkie dla dzieci w wieku poniżej 4 lat), 23 szkoły prowadzące zerówki (infant school - dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat), 22 szkoły podstawowe (junior school - dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat) oraz 73 szkoły podstawowe (prowadzące naukę dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat). W Bristolu jest również 17 szkół średnich (dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 16 lub 18 lat) oraz 10 szkół specjalnych (które przeznaczone są dla dzieci niepełnosprawnych lub mających problemy w nauce lub zachowaniu). Wszystkie szkoły prowadzą nauczanie według Krajowego Programu Nauczania (National Curriculum), ale mogą również organizować zajęcia dodatkowe, zazwyczaj poza godzinami szkolnymi. Nauczanie w szkołach państwowych jest bezpłatne, a wszystkie pomoce naukowe i materiały, tj. podręczniki, zeszyty, ołówki itp. zapewnione są przez szkoły.
Odpowiedzialność za prowadzenie i kierowanie szkołą leży w rękach Zarządu Szkoły.
Wszystkie wymienione powyżej szkoły państwowe utrzymywane są przez Lokalne Władze Oświatowe miasta Bristol, które odpowiedzialne są również za politykę przyjęć do szkół, transport, nauczanie specjalne oraz indywidualne itp. Władze Oświatowe Bristolu mają swoją siedzibę w centrum miasta, w budynku Rady Miasta przy ulicy College Green.

Przyjęcie do szkoły
Komu przysługuje miejsce w szkołach państwowych?
Miejsce w szkołach państwowych przysługuje wszystkim dzieciom, które mają prawo do rezydencji w Wielkiej Brytanii. Grupa ta obejmuje:
Dzieci rodziców posiadających brytyjskie paszporty
Dzieci z krajów Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA)
Uczniów z każdego kraju przebywających w Wielkiej Brytanii na wymianie studenckiej (trwającej zazwyczaj jeden rok)
Dzieci nauczycieli przebywających w Wielkiej Brytanii w ramach programu wymian personelu
Dzieci rodziców mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
Dzieci, których rodzice są studentami studiów dziennych w Wielkiej Brytanii

Dzieci, które nie mają automatycznego prawa do rezydencji w Wielkiej Brytanii, a tym samym prawa do bezpłatnej edukacji, to:
obywatele Brytyjskich Terytoriów Zależnych (British Dependent Territories)
obywatele Brytyjskich Terytoriów Zamorskich (British Overseas Territories) oraz
obywatele krajów spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA)
należy pamiętać, że Lokalne Władze Oświatowe rozpatrzą każdą sytuację odrębnie
Jeśli zamierzasz spędzić kilka miesięcy w Wielkiej Brytanii, powinieneś rozważyć znalezienie odpowiedniej szkoły dla twojego dziecka.

Rodzaje szkół państwowych
Szkoły państwowe lub szkoły dotowane nie pobierają opłat za prowadzone przez nie nauczanie. Większość uczniów w Wielkiej Brytanii uczęszcza do szkół państwowych. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat uczęszczają zazwyczaj do szkół podstawowych, a pózniej kontynuują naukę w szkołach średnich, w których edukacja trwa do 16 roku życia lub dłużej. Szkoły podstawowe i średnie mają zazwyczaj charakter koedukacyjny – dziewczęta I chłopcy nauczani są w nich razem. W Bristolu nie ma oddzielnych szkół państwowych żeńskich lub męskich.

Szkoły państwowe w Bristolu można podzielić na cztery podstawowe rodzaje:
Szkoły społeczne (community schools) dotowane przez Lokalne Władze, które decydują również o sposobie przyjmowania oraz przydzielaniu miejsc szkolnych. Szkoły te zarządzane są przez Zarząd Szkoły, odpowiedzialny za codzienne prowadzenie I kierownictwo.

Szkoły dobrowolnie wspomagane
(voluntary aided schools) z przynależnością do Kościoła Anglikańskiego lub Kościoła Katolickiego. W szkołach tych dominuje etos chrześcijański, a zarządzają nimi wspólnie kościół oraz Lokalne Władze Oświatowe. Zarząd Szkoły odpowiedzialny jest za politykę przyjęć i przyznawanie miejsc w szkole.

Szkoły dobrowolnie kontrolowane (voluntary-controlled schools) są zarządzane wspólnie przez Lokalne Władze Oświatowe oraz Kościół Anglikański. Podobnie jak w szkołach społecznych, decyzje na temat polityki przyjęć oraz przyznawania miejsc w szkole podejmowane są przez Lokalne Władze.

Akademie Miejskie (city academies) są niezależne od Lokalnych Władz Oświatowych I dotowane są bezpośrednio przez rząd. Ich Zarząd Administracyjny (Board of Trustees) ustala politykę przyjęć i przyznaje miejsca. Akademie Miejskie mogą oferować miejsca dzieciom specjalnie uzdolnionym w określonej dziedzinie, np. w sporcie. Obecnie w Bristolu
operuje tylko jedna Akademia Miejska.

W ramach tych czterech podstawowych kategorii wyróżnić można pozostałe kryteria podziału szkół, ze względu na dodatkowe usługi lub specjalizację:
Miejskie Szkoły Techniczne (City Technology Colleges, CTCs), które są niezależnymi i niepłatnymi szkołami dla uczniów w wieku 11-18 lat. Ich celem jest kształcenie zawodowe studentów o z różnicowanych uzdolnieniach w środowiskach miejskich. W Bristolu najbliższa szkoła tego typu znajduje się w hrabstwie South Gloucestershire.
Szkoły specjalne przeznaczone są dla dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi (które obejmować mogą trudności w uczeniu się, problemy fizyczne, emocjonalne lub problemy z zachowaniem). Dziecko może uzyskać miejsce w szkole specjalnej tylko wtedy, gdy posiada “Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”, wystawione przez LokalneWładze Oświatowe. Dalsze informacje na ten temat uzyskać można z:

SEN Section PO Box 57 Council House College Green Bristol BS99 7EB
Tel: 0117 9223700 Faks: 0117 903 7738

Szkoły specjalistyczne to szkoły średnie, które specjalizują się w określonej dziedzinie programu nauczania. Szkoły mogą również łączyć dwie dowolne specjalności. Poniżej przedstawiona jest oferta operujących obecnie w Bristolu szkół specjalistycznych:
Sztuka wizualna (Visual Arts) - Hengrove Community Arts College oraz Post 16 Centre,
Henbury Secondary School
Sztuka aktorska (Performing Arts) - Cotham School
Biznes i Przedsiębiorstwo (Business and Enterprise) - Brislington Enterprise College
Komunikacja (Communication) - Monks Park Secondary School
Inżynieria (Engineering) - Hartcliffe Engineering Community College
Nauki humanistyczne (Humanities) - St Mary Redcliffe oraz Temple CE VA Secondary School
Języki obce (Languages) - Whitefield Fishponds Community School
Matematyka i Informatyka (Mathematics and Computing) - St Bernadette Catholic Secondary School
Nauki ścisłe (Science) - St Bede’s Catholic College
Sport (Sports) - Ashton Park Secondary School, City Academy
Technologia (Technology) - Bedminster Down Secondary School
Szkoły te spełniają wszystkie kryteria krajowego programu nauczania, ale koncentrują się na kształceniu w kierunku wybranej specjalności. Odgrywają one kluczową rolę w ożywianiu oświaty, szczególnie w obszarach i wśród społeczności mniej uprzywilejowanych.

Szkoły prywatne
W Bristolu operują także szkoły prywatne lub niezależne, pobierające opłaty za naukę dzieci (czesne).
Punkt Informacyjny Szkół Niezależnych (Independent School Information Service) dostarczy informacji na temat ich lokalizacji; numer telefonu: 01736 799250.
Lokalne Władze Oświatowe nie finansują szkół prywatnych, nie oferują również pomocy finansowej w dziedzinie Specjalnych Potrzeb Nauczania uczniów.
W Bristolu znajduje się również prywatna szkoła muzułmańska, Akademia Andaluzyjska (Andalucia Academy).

Szkoły uzupełniające
Wiele środowisk mniejszości narodowych lub wyznaniowych prowadzi swoje własne szkoły.
Prowadzone w nich zajęcia mają charakter uzupełniający i odbywają się poza normalnymi godzinami szkolnymi lub podczas weekendów. Niektóre szkoły prowadzą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów ścisłych, inne koncentrują się na studiach kulturowych, religijnych oraz nauce języka ojczystego. Lista szkół uzupełniających dostępna jest na stronach internetowych
http://www.bristol-cyps.org.uk/services/eit/supplementary_schools.html

Edukacja przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego
Dzieci w wieku poniżej pięciu lat mogą uczęszczać do:
przedszkoli państwowych
żłobków
klas przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych
społecznie organizowanych grup zabaw
przedszkoli prywatnych
Niektóre szkoły podstawowe prowadzą także politykę wcześniejszego przyjmowania do szkoły, w ten sposób przyjmując dzieci poniżej piątego roku życia do klas zerowych (reception).
Miejsca w przedszkolach, grupach zabaw i żłobkach społecznych lub prywatnych opłacane są zazwyczaj przez rodziców dziecka.

Zarejestrowane grupy zabaw oraz żłobki otrzymują subwencje na nauczanie przedszkolne (Nursery Education Grant) i prowadzą zajęcia według wymagań Poziomu Podstawowego (Foundation Stage) Programu Nauczania dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Żłobki społeczne mają stopniową skalę opłat, która bierze pod uwagę dochód rodziny I zazwyczaj także otrzymują subwencje na nauczanie przedszkolne. Zajęcia prowadzone są według wymagań Poziomu Podstawowego Programu Nauczania dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

W jaki sposób uzyskać miejsce w bristolskiej szkole dla mojego dziecka/dzieci?
Po osiedleniu się w Bristolu konieczne jest natychmiastowe znalezienie miejsca w szkole.
Listę szkół uzyskać można od Zespołu ds Przyjęć do Szkół (Admissions Team) Lokalnych Władz Oświatowych, z którym można skontaktować się poprzez:
Tel: 0117 9037694
Faks: 0117 9037710
Internet: www.bristol-city.gov.uk/schooladmissions
Na tych stronach można również wypełnić internetowe podanie o przyjęcie do szkoły.
Jeśli ubiegasz się o przyjęcie dziecka do szkoły w Bristolu po raz pierwszy, a szkoła dysponuje wolnym miejscem w odpowiedniej grupie wiekowej, przyjęcie dziecka może zostać przeprowadzone bezpośrednio przez władze szkoły.
Niestety, w większości szkół w Bristolu nie będzie wolnych miejsc, jeśli będziesz ubiegać się o przyjęcie dziecka w środku semestru. Szkoła może nie dysponować wolnymi miejscami w wymaganej grupie wiekowej. Jeśli w wybranej przez ciebie szkole społecznej lub dobrowolnie kontrolowanej nie ma wolnego miejsca w odpowiedniej grupie wiekowej, skontaktuj się z Zespołem ds Przyjęć z prośbą o formularz aplikacyjny do szkoły dysponującej miejscami. Po wypełnieniu, formularz należy przesłać do:
School Admissions Team
P0 Box 57
College House
College Green
Bristol
BS99 7EB
Od decyzji dotyczących przyjęć do szkół można się odwołać. Publikacje wymienione w dalszej części niniejszego poradnika (Przewodniki “Guides to Primary and Secondary Education in Bristol”) zawierają szczegółowe informacje na temat procedury odwołań.
Należy pamiętać, że polityka przyjęć do szkół wspomaganych ochotniczo ustalana jest przez zarząd szkoły, a podanie o przyjęcie do szkoły oraz ewentualne odwołanie od decyzji odmownej należy składać w formie pisemnej do zarządu szkoły.

Numer telefonu 0117 903 1660 w sprawach uczniów szkół podstawowych i średnich w południowych oraz południowo-centralnych rejonach Bristolu
lub numer telefonu 0117 903 1353 w sprawach uczniów szkół podstawowych i średnich w północnych oraz północno-centralnych rejonach Bristolu.
Kuratorium Oświaty i Wychowania (Education Welfare Service, EWS) w Bristolu zatrudnia Kuratora Oświaty i Wychowania (Education Welfare Officer, EWO), który współpracuje ze szkołami oraz rodzinami ubiegającymi się o azyl polityczny i posiadającymi status uchodźców. Jego praca zapewnia, że dzieci pochodzące z tych rodzin mają szansę pełnego skorzystania z dostępnych im możliwości oświatowych. Informuje i poucza rodziców o legalnym wymogu obowiązku szkolnego oraz frekwencji dzieci. Dostarcza również porad w sprawach prawa pracy i pomaga rodzinom uzyskać dostępną pomoc finansową oraz skorzystać z usług, do których są uprawnieni. Z kuratorem można skontaktować się przez biuro działu Ethnic Minority Achievement Service pod numerem telefonu 0117 903 1365
lub faksu 0117 9311619.

W jaki sposób należy ubiegać się o przyjęcie dziecka do żłobka lub przedszkola?
W Bristolu dzieci przyjmowane są do żłobków państwowych prowadzonych przez Lokalne Władze tylko wtedy, gdy uznane są za “dzieci w potrzebie”. Takie skierowanie musi zostać wystawione przez pracownika opieki społecznej lub inspektora zdrowia (health visitor).
Dzieci mogą zostać przyjęte do przedszkola lub klasy przedszkolnej w szkole podstawowej po ukończeniu trzeciego roku życia. Pierwszeństwo przyjęć mają “dzieci w potrzebie”, a miejsca przyznawane są w niepełnym wymiarze godzin. Miejsca w pełnym wymiarze godzin przyznawane są tylko wtedy, gdy pozostaną wolne miejsca po przyjęciu wszystkich zainteresowanych. Ubiegając się o przyjęcie dziecka do żłobka, przedszkola lub klasy przedszkolnej należy zwrócić się bezpośrednio do ośrodka prowadzącego zajęcia. Tam otrzymasz formularz zgłoszeniowy oraz informację na temat dostępnych miejsc. Możliwe jest zorganizowanie usług tłumacza podczas takiego spotkania, ale szkoła musi zostać poinformowana o tym wymogu z wystarczającym wyprzedzeniem. Usługa ta jest bezpłatna. Ogólne pytania na temat edukacji przedszkolnej twojego dziecka należy kierować do bristolskiego oddziału Children’s Information Service pod numerem telefonu 0845 129 7217 lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
W jaki sposób należy ubiegać się o miejsce w szkole podstawowej?
Dzieci kończą zazwyczaj naukę przedszkolną i rozpoczynają naukę w zerówce szkoły podstawowej w miesiącu wrześniu, przypadającym po ich czwartych urodzinach.
Jeśli twoje dziecko powinno rozpocząć naukę w nowej szkole (przeniesienie z przedszkola do szkoły podstawowej) lub gdy ubiegasz się o miejsce w zerówce szkoły podstawowej, konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza oraz przesłanie go do Lokalnych Władz Oświatowych w październiku roku poprzedniego. Co roku wyznaczony jest termin
składania podań o przyjęcie do szkoły. Upewnij się, że nie przegapisz tej daty!
W jaki sposób należy ubiegać się o miejsce w szkole średniej?
Jeśli twoje dziecko powinno rozpocząć naukę w szkole średniej (przeniesienie ze szkoły podstawowej do szkoły średniej), konieczne jest złożenie odpowiedniego formularza do Lokalnych Władz Oświatowych w październiku roku poprzedniego. Druki dostępne są zazwyczaj w sekretariacie szkoły podstawowej dziecka.
Wszystkie szkoły średnie organizują tzw. dni otwarte, zwykle we wrześniu, podczas których można zwiedzić szkołę, dowiedzieć się o metodach nauczania, porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami. Daty dni otwartych publikowane są zazwyczaj w lokalnej prasie, można je również uzyskać bezpośrednio w szkole. W czasie spotkań dostępne są bezpłatne usługi tłumacza, ale o tym wymogu należy poinformować szkołę wystarczająco wcześnie.
Podanie o przyjęcie do szkoły średniej musi zostać złożone w październiku w roku poprzedzającym transfer do szkoły średniej. Formularze dostępne są na stronach internetowych, gdzie można je również wypełnić elektronicznie:
http://www.bristol-cyps.org.uk/schools/admissions/index.html

Czy mam prawo wyboru szkoły dla dziecka?
Ubiegając się o miejsce dla dziecka rodzice powinni podać trzy szkoły na formularzu aplikacyjnym. Wybrane szkoły stanowią tzw. “preferencje”. Niestety, nie zawsze możliwe jest przyznanie miejsca w szkole pierwszego wyboru, ze względu na określony limit wolnych miejsc. Lokalne Władze Oświatowe starać się będą przyznać miejsce w szkole z podanej listy położonej w promilu do 3 mil od miejsca zamieszkania. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Władz Lokalnych i nie akceptujesz przyznanego miejsca w szkole, możesz odwołać się od decyzji.
Dwie publikacje wydawane przez Lokalne Władze Oświatowe w Bristolu mają na celu pomoc rodzicom i opiekunom w znalezieniu szkoły oraz ubieganiu się o miejsce dla dziecka.
Broszury te zawierają podstawowe informacje o szkołach w Bristolu.
“Your Guide to Primary Education in Bristol”
“Twój przewodnik po szkołach podstawowych w Bristolu”
(który dostępny jest również na stronach
http://www.bristol-cyps.org.uk/schools/admissions/primary.html)
oraz
“Your Guide to Secondary Education in Bristol”
“Twój przewodnik po szkołach średnich w Bristolu”
(który dostępny jest również na stronach
http://www.bristol-cyps.org.uk/schools/admissions/secondary.html)
Powyższe publikacje, wraz z formularzami aplikacyjnymi, dostępne są we wszystkich szkołach w Bristolu lub w Zespole ds Przyjęć do Szkół, pod numerami
telefonu: 0117 903 7694
faksu: 0117 903 7710
lub przez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Powyższe publikacje dostępne są również w innych językach.


Gdzie mieszczą się bristolskie szkoły?
W celu uzyskania informacji na temat lokalizacji poszczególnych szkół oraz rejonów, które obejmują należy skontaktować się z Zespołem ds Przyjęć do Szkół, pod numerem telefonu 0117 903 7694. Mapki rejonizacyjne dostępne są również na stronach:
http://www.bristol-cyps.org.uk/schools/pdf/primary-guide-07-08.pdf
http://www.bristol-cyps.org.uk/schools/pdf/secondary-guide-07-08.pdf

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat szkół?
Każda szkoła wydaje własny prospekt lub broszurę ze szczegółowymi informacjami. Są one zazwyczaj dostępne w sekretariacie szkoły. Warto wtedy wspomnieć, że ubiegać się będziesz o miejsce dla dziecka. Szkoły są bardzo pomocne i z przyjemnością zorganizują wizytę oraz możliwość rozmowy z nauczycielami. Wizyta w szkole to jeden z najlepszych sposobów na jej ocenę oraz poznanie otoczenia, w którym dziecko spędzać będzie każdy dzień. W czasie wizyty w szkole, podczas obserwacji dzieci i nauczycieli oraz ich wspólnej pracy można dowiedzieć się bardzo dużo o standardzie placówki.
Dalsze informacje można również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szkół,  dostępnych przez http://www.bristol-cyps.org.uk/schools/schools.html
Na tych samych stronach znajdują się też zestawienia tabel rankingowych. Dostarczają one informacji na temat wyników osiąganych przez uczniów w obowiązkowych egzaminach.